Договір  

на надання послуг з технічного обслуговування домофонної системи та системи контролю доступу в подвір’я .

м. Київ                                                «___» _____________ 2019 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За даним договором ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання по наданню послуг з технічного обслуговування домофонної системи (далі ДС) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45,  під’їзд/секція № ______, кв__________ в особі ____________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.2. ДС - система обмеження та контролю доступу в під'їзд будинку, що включає в себе: доводчик, електричний замок, багато абонентський домофон системи «Vizit».

1.3. При виникненні різних несправностей, природного зносу, за винятком випадків, зазначених у пункті 1.6. цього договору, ВИКОНАВЕЦЬ проводить ремонт і відновлення в межах зібраної з під'їзду будинку суми абонентської плати яка залишилася після здійснення Виконавцем поточних витрат при наданні послуг за цим договором. Терміни виконання даних робіт визначаються залежно від складності та обсягу робіт, наявності необхідного обладнання, з урахуванням положень пункту 2.1.3. цього договору.

1.4. У разі, коли зібраної з під'їзду будинку суми (з моменту початку обслуговування ДС), що залишилася від абонентської плати недостатньо для проведення ремонту і відновлення відповідно до пункту 1.3. цього договору, Виконавець інформує про це Замовника та надає результати діагностики несправності та калькуляцію витрат по її усуненню.

1.5. Проведення робіт у випадках, зазначених у пункті 1.4. цього договору, здійснюється за рахунок коштів додатково оплачуваних Замовником пропорційно з іншими власниками / користувачами приміщень в під'їзді будинку.

1.6. Монтаж, демонтаж і ремонт обладнання ДС, встановленого в квартирі Замовника, випадки поломки (втрати), програмування електронного ключа, виготовлення та доставки електронних ключів, додатковий сервіс чи інші додаткові послуги, не обумовлені в цьому договорі, виконуються і виробляються Виконавцем за додаткову плату у відповідності з прейскурантом Виконавця.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Виконавець бере на себе наступні зобов'язання:

2.1.1. Своїми силами і засобами здійснювати якісне технічне обслуговування ДС в обсязі та строки, передбачені цим договором.

2.1.2 При проведенні робіт по цьому договору Виконавець зобов'язується застосовувати технічні рішення для підвищення стійкості ДС до вандалізму, крадіжок її елементів і запобігання додаткових витрат на відновлення ДС.

2.1.3. Обладнання домофонного зв’язку передається у власність ВИКОНАВЦЯ, та в разі виходу з ладу головних вузлів системи замінюється за кошти ВИКОНАВЦЯ.

2.1.4. При надходженні заявки Замовника на усунення несправностей, забезпечити спрямування фахівця для усунення несправностей не пізніше 3 (трьох) робочих днів наступних за днем надходження заявки. Заявки про блокування вхідних дверей з домофоном виконуються в найкоротші терміни. Заявки, які вимагають проведення складного ремонту, виготовлення та / або поставки обладнання, виконуються не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів наступних за днем надходження заявки.

2.1.5. Забезпечити фахівців необхідними інструментами, приладами та матеріалами, а також своєчасне виконання ними заявок, що надійшли від Замовника.

2.1.6. Забезпечити безпеку третіх осіб при проведенні робіт та дотримуватися вимог техніки безпеки.

2.1.7. Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором, з попереднім повідомленням Замовника не менш ніж за 30 (тридцять) днів, у разі якщо надходження абонентської плати до закінчення терміну оплати відповідно до пунктів 3.3. і 3.4. складають менше 80% від суми, що підлягає оплаті з усіх квартир під'їзду будинку, зазначеного в пункті 1.1. цього договору. Відновлення надання послуг здійснюється тільки після оплати всієї суми заборгованості та вартості робіт з огляду та перевірки технічного стану ДС. Повідомлення Замовника здійснюється через засоби масової інформації та / або шляхом розміщення відповідної інформації в місцях загального користування у під'їзді будинку, зазначеного в пункті 1.1. цього Договору.

2.1.8. Виконавець вправі без попередження відключити несанкціоновано підключені до ДС пристрої.

2.2. Замовник бере на себе такі зобов'язання:

2.2.1. Своєчасно повідомляти Виконавцеві про несправності ДС. Заявки приймаються за телефоном (067) 463-74-24 або по e-mail поштою (domofon.korall@gmail.com) з понеділка по п'ятницю з 9:00-17:00 год. Заявка повинна містити: адресу, № квартири, Ф.І.О. замовника, опис несправності.

2.2.2. Проводити оплату в обсязі та строки, передбачені розділом 3 цього договору. У разі порушення порядку оплати Виконавець вправі відключити переговорний пристрій та електронний ключ Замовника від ДС. Повідомленням про відключення є квитанція (рахунок-повідомлення) про оплату, де вказується сума заборгованості. Повторне підключення здійснюється Виконавцем за додаткову плату у відповідності з прейскурантом Виконавця і після оплати Замовником всієї суми заборгованості.

2.2.3. Забезпечувати збереження обладнання ДС і при виявленні слідів порушення схоронності, негайно повідомляти про це Виконавця.

2.2.4. Здійснювати контроль працездатності ДС, дотримуватися правил експлуатації ДС, дбайливо експлуатувати ДС.

2.2.5. Сприяти забезпеченню належній роботі загальнобудинкових мереж електропостачання, що живлять обладнання ДС.

2.2.6. Підтримувати місця установки ДС відповідно до вимог експлуатації.

2.2.7. Забезпечувати доступ представникам Виконавця до місць проведення робіт.

2.2.8. Повідомити Виконавця в строк, що не перевищує 10 днів, про припинення свого права володіння / користування приміщення, зазначеного в пункті 1.1. цього договору, а також про зміну прізвища (імені, по батькові).

2.2.9. Відшкодувати витрати, інвестовані Виконавцем на ремонт і відновлення ДС.

2.2.10. Замовнику забороняється здійснювати самостійно або за допомогою третіх осіб установку, перенесення, заміну, демонтаж, ремонт, відключення (підключення) переговорного пристрою та іншого обладнання ДС, розташованого в квартирі Замовника. Дані роботи проводяться Виконавцем за додаткову плату у відповідності з прейскурантом Виконавця. Замовник своїми діями або бездіяльністю не повинен завдавати шкоди ДС.

2.2.11. Замовнику забороняється здійснювати самостійно або за допомогою третіх осіб установку, перенесення, заміну, демонтаж, ремонт, відключення (підключення) обладнання ДС, розташованого за межами квартири Замовника.

2.2.12. У випадку порушення Замовником пункту 2.2.10., 2.2.11. цього договору, а також у разі неправильної експлуатації їм ДС та / або інших його неправомірних дій, що можуть спричинити, або спричинили порушення працездатності ДС, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані збитки та додаткові роботи пов’язані з діагностикою працездатності ДС після неправомірного втручання.

3. ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг з технічного обслуговування за цим договором встановлюється у відповідності з прейскурантом Виконавця.

3.2. Протягом строку дії даного Договору розмір вартості послуг Виконавця може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку у зв'язку із зростанням експлуатаційних витрат Виконавця, збільшенням вартості матеріалів та устаткування, зміною інфляційних процесів та інших ціноутворюючих факторів. Виконавець ставить про це до відома Замовника через засоби масової інформації та / або шляхом розміщення відповідної інформації в місцях загального користування у під'їзді будинку, зазначеного в пункті 1.1. цього Договору та / або в квитанції (рахунок-повідомлення) про оплату не менш ніж за 10 (десять) днів до введення нових тарифів. При цьому угода про зміну договору, в частині зміни вартості абонентської плати в письмовій формі між Замовником та Виконавцем не складається. Зміна розміру абонентської плати набирає чинності з моменту вступу в дію нових тарифів Виконавця. Зміна вартості Абонентської плати поширюється на період, за який Замовником внесений аванс.

3.3. Замовник оплачує абонентську плату за квартал не пізніше 20-го числа першого місяця кварталу.

3.4. Якщо початок нарахування абонентської плати не утворює кварталу, до початку нового кварталу оплата здійснюється не пізніше останнього числа кожного місяця.

3.5. Оплата може бути проведена авансом за кілька місяців вперед, але не більше 12 місяців. При зміні тарифу абонентської плати в оплачений авансом період, Замовником проводиться доплата протягом 30 календарних днів з моменту виникнення заборгованості за частково оплачений період.

3.6. При надходженні платежів від Замовника у першу чергу погашається наявна заборгованість по абонентській платі, виходячи з дати її виникнення, починаючи з самої ранньої, та пені.

3.7. Оплата за даним Договором проводиться безготівковим платежем, Виконавцю. У платіжному документі вказується прізвище, ім'я, по батькові Замовника, адреса, сума платежу, № договору, адреса, за якою здійснюється надання послуг, найменування Виконавця.

3.8. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати послуг за цим договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 1% (одного відсотка) вартості несплачених, сплачених не в повному обсязі або несвоєчасно оплачених послуг за кожний день прострочення. Пені нараховуються з першого дня, наступного за днем закінчення терміну оплати, аж до дня погашення заборгованості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. При невиконанні зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Сторони не несуть відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим договором, при виникненні форс-мажорних обставин (стихійних лих; аварій; пожеж; масових заворушень; пошкоджень ліній зв'язку; страйків; військових дій; протиправних та інших дій третіх осіб; вступу в силу законодавчих актів, постанов і розпоряджень державних органів влади, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов'язань за цим договором), а також інших обставин, не залежних від волі Сторін і перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов'язань, у тому числі, якщо кліматичні умови протягом виконання робіт не відповідали вимогам охорони праці, технології робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування.

4.3. Виконання зобов'язань за договором припиняється на час дії обставин, зазначених у пункті 4.2. цього договору і поновлюється після припинення їх дії.

4.4. Виконавець не несе відповідальність за нещасні випадки, спричинені порушенням правил користування і експлуатації ДС або протиправних дій Замовника або третіх осіб, несвоєчасного подання Замовником заявки на ремонт ДС, не прийняття Замовником заходів, які при тому ступені дбайливості й обачності вимагалися від нього за характером обставин для запобігання нещасного випадку.

4.5. Виконавець звільняється від відповідальності при невиконанні Замовником умов цього Договору.

4.6. Закінчення строку дії цього договору чи інші випадки розірвання цього договору не звільняють Замовника від зобов'язань по відшкодуванню Виконавцю витрат, якщо на проведення ремонту і відновлення ДС були інвестовані власні кошти Виконавця.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів заінтересована Сторона передає спір на розгляд до відповідного суду згідно з законодавством України.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань, що випливають з Договору, Замовник до звернення до суду пред'являє Виконавцю претензію в письмовому вигляді із зазначенням відомостей про невиконанні або неналежному виконанні Підрядником зобов'язань за Договором. До претензії додаються копія Договору, а також інші необхідні для розгляду претензії документи, в яких повинні бути зазначені відомості про невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань за Договором, а у разі пред'явлення претензії про відшкодування збитку - про факт і розмір заподіяного збитку.

5.4. Строк розгляду претензії - не більше 30 днів з дати її реєстрації. Про результати розгляду претензії Виконавець повинен повідомити у письмовій формі Замовнику. Відмова в виконанні претензії повинна бути мотивована.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання обома Сторонами і діє по «31» грудня 2019 року. Сторони дійшли згоди поширити дію цього договору на відносини Сторін, що виникли з моменту підписання договору. Якщо жодна із Сторін у строк, не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до закінчення терміну, на який укладено договір, письмово не заявить про свій намір розірвати даний договір та / або змінити його умови, термін дії договору продовжується на наступний календарний рік (з 01 січня по 31 грудня) на тих же умовах. Вказаний в цьому пункті порядок продовження терміну дії Договору поширюється на кожний наступний рік.

6.2. Цей договір підлягає розірванню у разі припинення права володіння / користування приміщенням, зазначеного в пункті 1.1. цього договору. Договір з новим власником / користувачем приміщення укладається протягом 5 днів.

6.3. Цей договір може бути розірваний у наступних випадках: За угодою сторін у будь-який час.

6.3.1. За ініціативою однієї із Сторін, про що вона письмово повідомляє іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) днів до дати розірвання договору.

6.3.2. За ініціативою однієї із Сторін при істотному порушенні умов договору іншою Стороною.

6.4. За ініціативи Виконавця в разі наявності договору на технічне обслуговування ДС, встановленої в під'їзді будинку, зазначеного в пункті 1.1. цього договору, менш ніж у 80% власників / користувачів квартир в даному під'їзді будинку.

6.5. Якщо Сторони не досягнуть угоди про зміну договору згідно з пунктом 6.4. цього договору, договір підлягає розірванню.

6.6. Утримання обладнання ДС в грубих антисанітарних умовах, грубе порушення правил її експлуатації, порушення Замовником своїх зобов'язань може служити підставою для відмови Виконавця в обслуговуванні та ремонті в обсязі даного договору. Обслуговування та ремонт може здійснюватися знову тільки після приведення обладнання та місця його установки у відповідності до встановлених вимог експлуатації, санітарії, яке здійснюється силами Замовника і підлягає заміні за рахунок Замовника, а також після усунення Замовником допущених ним порушень своїх зобов'язань.

6.7. Умови Договору з боку Виконавця вважаються виконаними без підписання акту приймання-здачі послуг.

6.8. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

6.9. Всі інші умови, не передбачені Договором, регулюються чинним Законодавством України.

7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП «ПОЛЕГЕНЬКИЙ Є.А.»

п/р 26000053132910 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

в м. Києві, МФО 321842

Код ЄДРПОУ 2899509456

Тел. для довідок та визова майстра (067) 463-74-24

e-mail: domofon.korall@gmail.com

 

Полегенький Є.А.  ______________________

ЗАМОВНИК

___________________________________________

П.І.Б.(писати розбірливо та повністю)

_______________________________________________

Паспортні дані (серія, ким видано, місце проживання)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Ідентифікаційний номер

Тел. мобільний______________________________

Тел. домашній_______________________________

e-mail:_____________________________________

_____________________(____________________)

         П.І.Б.                підпис

                                               

Додаток № 1

Прейскурант основних позицій системи контролю та управління доступу в подвір’я.  

Найменування

Ціна

Абонентська плата за обслуговування хвірток, в місяць

Абонентська плата за обслуговування хвірток, в квартал

Абонентська плата за обслуговування хвірток та воріт, в місяць

Абонентська плата за обслуговування хвірток та воріт, в квартал

7 грн.

21 грн.

37 грн.

111 грн.

Абонентська плата за обслуговування аудіодомофонної системи складає, в місяць

Абонентська плата за обслуговування аудіодомофонної системи складає, в квартал

15 грн.

45 грн.

Абонентська плата за обслуговування відеодомофонної системи складає, в місяць

Абонентська плата за обслуговування відеодомофонної системи складає, в квартал

23 грн.

69 грн.

Радіо-брелок для управління автоматичними воротами

450 грн.

Програмування додаткової кнопки радіо-брелка

250 грн.

Підключення послуги “Відкриття воріт з телефону”

250 грн.

Примітки:

  • квитанцію на оплату послуг буде надано 1(один) раз в квартал та вкладено в поштову скриню; 
  • обслуговування системи контролю доступу в подвір’я включає до себе тільки монтажні та ремонтні роботи, обладнання (у разі заміни) сплачується додатково;
  • вартість може змінюватись в залежності від курсу НБУ.

 

 Надаємо додаткові послуги з монтажу та обслуговування:

  • Аудіо та відео-домофонних систем

  • Систем відео-нагляду (з можливістю спостереження через інтернет на комп’ютері та мобільному телефоні)

  • Систем контролю доступу

  –Наш фахівець надасть консультацію і порекомендує оптимальні рішення за ціною та якістю.

Прийом замовлень за телефоном: (067) 463-74-24